Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Rada Programowa
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Dostęp do informacji publicznych
Ogłoszenia
Zamówienia Publiczne
RegulaminyMajątek Spółki


Kapitał akcyjny spółki Radio Białystok S.A.


wynosi: 783 300,00 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych złotych). Kapitał akcyjny dzieli się na 7833 akcji imiennych o wartości nominalnej o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych). Wszystkie akcje objęte zostały przez Skarb Państwa. Kapitał akcyjny został pokryty gotówką w wysokości 179 200,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych), co stanowi 1792 akcje oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 604 100,00 zł (sześćset cztery tysiące sto złotych).

Majątek spółki Radio Białystok S.A.

(stan na 31.12.2014)

Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne - 384.211,06 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe - 4.403.993,77 zł
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 0,00 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) - 2.920.447,63 zł
urządzenia techniczne i maszyny - 1.301.809,17 zł
środki transportu - 113.227,55 zł
inne środki trwałe - 1.500,00 zł
Środki trwałe w budowie 67.009,42 zł

III. Należności długoterminowe 0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe 34.415,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 121.379,00 zł

Białystok, dn. 2015-09-01

Statystyka: Stronę odwiedziło 2905 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​

Polskie Radio Białystok Polskie Radio Białystok

      


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok