Radio Białystok | Wiadomości | Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r.

19.03.2013, 20:34, akt. 20:34

Fot. Katarzyna J. Cichoń
Fot. Katarzyna J. Cichoń

Zarząd województwa zaakceptował Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Dokument ma trafić teraz do konsultacji społecznych.

Strategia to kluczowy dokument, określający cele i kierunki rozwoju regionu w kolejnych latach. Wskazuje też dziedziny, które należy wspierać po to, by zwiększyć konkurencyjność i spójność społeczno-gospodarczą województwa poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania jego potencjału.

Cele strategiczne to podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, rozwój zasobów ludzkich zgodnie z potrzebami rynku pracy, podniesienie konkurencyjności podlaskich firm w aspekcie krajowym i międzynarodowym, ochrona środowiska naturalnego, rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, wykorzystanie przygranicznego i transgranicznego położenia województwa, rozwój rolnictwa i tworzenie warunków wielofunkcyjnego rozwoju wsi.

Mówiąc w skrócie, Podlaskie ma być przede wszystkim zielone, otwarte, dostępne i przedsiębiorcze. Strategia zakłada promowanie województwa jako "Zielonej krainy", wielokulturowej, która jest dla naszych wschodnich sąsiadów wrotami do Europy. Ponadto region ma być dostępny pod względem transportu, telekomunikacji, internetu czy usług otoczenia biznesowego, a jego mieszkańcy powinni w większym stopniu wykorzystywać konkurencyjne atuty województwa, np. doskonałe uwarunkowania dla produkcji rolniczej czy w większym stopniu stosować odnawialne źródła energii.

Strategię uchwalił Sejmik Województwa Podlaskiego we wrześniu 2003 roku. Jej horyzont czasowy sięgał wówczas do 2010 r. Prace nad znowelizowaniem dokumentu rozpoczęły się latem 2012 roku. Uczestniczyli w nich przedstawiciele różnych środowisk, m.in. z Białegostoku, Łomży, Suwałk, Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Znowelizowana Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego będzie istotnym dokumentem przy ubieganiu się o pieniądze z Unii Europejskiej i przy negocjacjach przyszłego kontraktu z rządem.

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii zaplanowano w kwietniu i w maju. Odbędą się one w Białymstoku, Suwałkach, Łomży i Bielsku Podlaskim. Sejmik ma przyjąć zaktualizowaną Strategię we wrześniu 2013 r. (eb, zmj na podst. mat. UMWP)

Więcej informacji:
http://www.radio.bialystok.pl/strategiarozwojuStudio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok