Informacja dla komitetów wyborczych w sprawie bezpłatnych audycji wyborczych

5 września 2018

Wybory samorządowe 2018
Wybory samorządowe 2018


Warunki i zasady skorzystania z bezpłatnego czasu antenowego

 1. Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy i rozporządzenia „Radio Białystok” S.A. udostępnia bezpłatny czas antenowy na audycje przygotowane przez komitety wyborcze w łącznym wymiarze 24 godzin:
  - 20 godzin dla komitetów reprezentujących kandydatów w wyborach radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich,
  - 4 godziny dla kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 2. Przydział czasu antenowego na rozpowszechnianie audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze dokonywany jest na podstawie złożonego przez pełnomocnika
  wniosku o przyznanie nieodpłatnego czasu antenowego. Przykładowe wnioski do pobrania:

wniosek o przydział czasu - rady gmin, powiatów, sejmików samorządowych 

wniosek o przydział czasu - wójt - burmistrz - prezydent 

3. Wniosek o przydział nieodpłatnego czasu antenowego musi zostać złożony przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną w siedzibie „Radia Białystok” S.A. najpóźniej do 1 października 2018 r. do godz. 16:00.

4. Komitety wyborcze, które zarejestrowały kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta oraz listy kandydatów na radnych, mogą prowadzić łączną kampanię wyborczą na antenie Polskiego Radia Białystok. O zamiarze prowadzenia kampanii łącznej, pełnomocnicy informują we wniosku o przydział nieodpłatnego czasu antenowego (przykładowy wniosek do pobrania)

5. Podział czasu antenowego, dla komitetów wyborczych, które zawnioskowały o jego przydział, dokonywany jest proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych list kandydatów w okręgach wyborczych na obszarze emitowania programu Polskiego Radia Białystok (wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich) oraz proporcjonalnie do liczby kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

6. O kolejności emisji audycji poszczególnych komitetów zdecyduje losowanie, które zostanie przeprowadzone w środę 3 października, o godzinie 16:00  w siedzibie „Radia Białystok” S.A., w Białymstoku przy ul. Świerkowej 1.

Warunki nagrania i emisji bezpłatnych audycji wyborczych

 1. Audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze emitowane będą na antenie Polskiego Radia Białystok od 6 do 19 października 2018 r. o godz: 5.10;  13.30;  20.05.
 2. Audycje wyborcze nadawane będą w blokach zawierających:
  - audycje kandydatów
 3.  do rad gmin, powiatów i sejmiku wojewódzkiego,
  - audycje kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
  - łączne audycje wyborcze.
 4. Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych, z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.
 5. Komitety wyborcze, które chcą skorzystać ze studia nagrań zobowiązane są złożyć stosowny wniosek najpóźniej 24 godziny przed rejestracją audycji. Rejestracja radiowej audycji wyborczej i przygotowanie jej do emisji obejmuje:
  - nieodpłatne przegrania audycji wyborczej dostarczonej przez komitet wyborczy;
  - nieodpłatne udostępnienie studia wraz z realizatorem w celu nagrania audycji wyborczej na czas nie dłuższy niż trzykrotność czasu trwania danej audycji, ale nie krótszy niż 10 minut.
 6. Materiały audycji wyborczej przygotowanej samodzielnie przez komitet wyborczy muszą być dostarczone nadawcy najpóźniej 24 godziny przed planowaną emisją.
 7. Niezależnie od czasu przyznanego na nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych każdy komitet wyborczy może w okresie do końca kampanii wyborczej rozpowszechniać odpłatne audycje wyborcze.
 • Podstawa prawna:
  - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy,
  - Rozporządzenie KRRiT z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji.

Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.plAdam Szmurło nowym radnym Wasilkowa

Wasilków ma nowego radnego. W wyborach uzupełniających mandat zdobył Adam Szmurło startujący z komitetu wyborczego Czas na Zmiany.Zamieszanie podczas wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie

Miejska Komisja Wyborcza uznała, że niedzielne głosowanie jest nieważne z powodu błędnej daty na kartach wydanych wyborcom. Tymczasem zdaniem Komisarza Wyborczego była to pochopna decyzja.
źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok