Radio Białystok | Koronawirus | Jest Tarcza antykryzysowa 4.0

Jest Tarcza antykryzysowa 4.0

5.06.2020, 08:26, akt. 20:39

Dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii czy możliwość skorzystania z wakacji kredytowych - to przewiduje m.in. uchwalona przez Sejm tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0.

źródło: stock.adobe.com
źródło: stock.adobe.com

Dopłaty do oprocentowania kredytów

Uchwalona w czwartek (4.06) tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji przez koronawirusa. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r.

Na dopłaty ma być przeznaczone ok. 570 mln zł, a według rządu ma to wygenerować pożyczki o wartości ponad 30 mld zł. Dopłaty mają być wypłacane przez BGK ze środków Funduszu Dopłat do oprocentowania. Środki w Funduszu mają pochodzić m.in. z wpłat z budżetu państwa, odsetek od lokat okresowo wolnych środków Funduszu w bankach, z wpływów z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, czy z wpłat z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tarcza 4.0 przewiduje, że pomoc w formie dopłat do odsetek kredytów będzie można łączyć np. z pomocą de minimis czy gwarancjami.

Ochrona przed wrogim przejęciem

Nowe przepisy wprowadzają też zasady uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które mają na celu umożliwienie dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli działających indywidualnie.

Nowe przepisy mają również zapobiec wrogim przejęciom polskich firm przez zagraniczne podmioty spoza UE. Strona rządowa tłumaczyła, że takie rozwiązanie jest konieczne ze względu na COVID-19, który może powodować, iż wycena krajowych firm może być niska.

Zgodnie z nowym prawem, transakcje nabycia znacznej liczby udziałów w takich spółkach będą kontrolowane przez UOKiK. Przepisy dot. kontroli przejęć dotyczyć będą np. firm związanych z produkcją energii elektrycznej, gazu, paliw, leków, zajmujących się przetwórstwem żywności. Ochroną będą objęte przedsiębiorstwa, których przychód na terenie Polski przekroczył 10 mln euro.

Osłona dla samorządów

Tarcza 4.0 przewiduje ponadto złagodzenie reguły finansowej, przez co samorządy będą mogły się bardziej zadłużyć. Ustawa stanowi m.in., że samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Pozwoli ona również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że bogate samorządy nie będą musiały wpłacać rat za janosikowe w czerwcu i w lipcu. Janosikowe za te miesiące będzie musiało jednak zostać uregulowane w równych ratach od sierpnia do grudnia 2020 r. wraz z ratami należnymi za te miesiące.

Ustawa zakłada ponadto podwojenie udziałów powiatów, w tym miast prezydenckich, w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.

Łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza możliwość zawieszenia do trzech miesięcy spłaty kredytu bez naliczania odsetek i innych opłat tym osobom, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 r.

Przewidziany w ustawie mechanizm zakłada m.in. zawieszenie obowiązku spłacania kredytów konsumenckich, hipotecznych i kredytów w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej. - W tym okresie kredytodawca nie będzie mógł pobierać żadnych innych opłat, z wyjątkiem opłat z tytułu składek za umowy ubezpieczenia powiązane z umową kredytu - czytamy w komunikacie MR.

Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, ulegną stosownemu przedłużeniu o okres zawieszenia. Resort podał także, że w przypadku, w którym kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych tylko wobec jednego z nich.

Rozwiązanie wskazane w ustawie będzie dotyczyło umów kredytowych zawartych przed 13 marca 2020 r., jeśli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od dnia 13 marca 2020 r.

Ułatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiających

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w Prawie zamówień publicznych. Według rządu mają one ułatwić prowadzenie przetargów w dobie pandemii i pomóc firmom realizującym inwestycje.

Tarcza 4.0 przewiduje m.in. obowiązek zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów (powyżej 12 miesięcy) o udzielenie zamówienia publicznego.

Znalazły się w niej również takie rozwiązania jak: zniesienie obowiązku nakładania kar umownych, jeżeli dana firma nie może wykonać zlecenie w związku ze skutkami, jakie wywołała pandemia, czy zniesienia obowiązku wpłacenia wadium.

Ustawa ustala też wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości nieprzekraczającej 5 proc. wartości kontraktu. W pewnych jednak warunkach będzie mogło być ono wyższe, lecz nie przekraczać 10 proc. wartości umowy.

 i ochrona miejsc pracy

Nowe przepisy przewidują ponadto, że o pomoc - chodzi o przyznanie świadczeń na ochronę miejsc pracy - będą mogły zwrócić się przeżywające trudności w związku z COVID-19 organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego oraz Kościoły.

Odliczanie darowizn

Ustawa zakłada m.in. rozszerzenie zakresu darowizn podlegających odliczeniu od podstawy obliczenia podatku dochodowego, w tym na darowizny przekazane na rzecz domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej.

Tarcza 4.0 umożliwia odliczenia podatku przez podatników, w tym tych prowadzących działalność gospodarczą - na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub liniowej 19 proc. stawki podatku - z tytułu darowizn rzeczowych w formie komputerów przenośnych - laptopów i tabletów (zdatnych do użytku i nie starszych niż trzy lata) przekazanych od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. wskazanym podmiotom m.in. placówkom oświatowym.

Zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca

Jedna  z przyjętych do ustawy poprawek przewiduje wydłużenie do 28 czerwca  okresu, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy. Poprawka zakłada także,  że Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze  rozporządzenia, określić dłuższy okres pobierania zasiłku opiekuńczego  niż wskazany termin dla poszczególnych grup osób uprawnionych oraz w  zależności od funkcjonowania poszczególnych placówek.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 228 posłów, przeciw było 189, a 38 wstrzymało się od głosu. Teraz Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw trafi pod obrady Senatu.


źródło: IAR, PAP | red: zmj

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Sejm uchwalił ustawę o dodatku solidarnościowym i podniesieniu zasiłku dla bezrobotnych

5.06.2020, 07:47

Dodatek solidarnościowy mają otrzymać osoby, które utraciły pracę na skutek epidemii koronawirusa w Polsce.


Analitycy: najbardziej poprawiła się sytuacja finansowa mikro i średnich firm

4.06.2020, 19:24

Podczas odmrażania gospodarki najbardziej poprawiła się sytuacja finansowa mikro i średnich przedsiębiorst - czytamy w najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego.


Podlaskie firmy dostały dotąd ponad 1,3 mld zł pomocy z tarczy antykryzysowej

2.06.2020, 13:26

Pond 1,3 mld zł pomocy z tzw. tarczy antykryzysowej dostali dotąd podlascy przedsiębiorcy - poinformował we wtorek (2.06) Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Efekty programu podsumował na konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS

"Antonia na Podlasiu" Agnieszki Panasiuk

Niebieski Mikrofon Polskiego Radia Białystok


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok