Radio Białystok | Wiadomości | Sąd uchylił rozstrzygnięcie wojewody ws. studium zagospodarowania Białegostoku

Sąd uchylił rozstrzygnięcie wojewody ws. studium zagospodarowania Białegostoku

autor: Marta Nazarko

5.12.2019, 07:10, akt. 12:08

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił rozstrzygnięcie nadzorcze, którym wojewoda podlaski unieważnił uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku.

Fot. Joanna Żemojda
Fot. Joanna Żemojda

Sąd uchylił rozstrzygnięcie wojewody ws. studium zagospodarowania Białegostoku - relacja Marty Nazarko

Problemy z odsłuchem?

Częstym problemem przy wyświetlaniu playera jest używanie Adblocka.
Dłuższe dźwięki na niektórych wersjach przeglądarki Chrome są ucinane.


Jak ma rozwijać się Białystok


Studium, którego dotyczyło rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, to najważniejszy dokument wskazujący, jak ma rozwijać się Białystok np. pod względem zabudowy czy przyszłego układu drogowego, które tereny pozostaną chronione itp. Studium stanowi później bazę do szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego danej części miasta, np. części któregoś z osiedli.

W czerwcu rada miasta obecnej kadencji takie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku uchwaliła. W drugiej połowie lipca wojewoda podlaski, który pełni nadzór prawny nad działalnością uchwałodawczą samorządów, swoim rozstrzygnięciem nadzorczym uchwałę tę jednak unieważnił.

Prawnicy wojewody: "istotne" naruszenia ustawy

Prawnicy wojewody uznali, że w pracach rady doszło do "istotnego" naruszenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W uzasadnieniu była mowa m.in. o tym, że bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę został sporządzony bez zachowania ustawowych wymogów (zbyt ogólnie) oraz że nie zachowano procedury w pracach nad uwagami do studium, w trakcie ich przyjmowania przez radnych. W ocenie urzędu wojewódzkiego, jedną uchwałą radni odnieśli się bowiem i do uwag, i do całego studium.

Magistrat: taki się głosuje od 2003 r.

Magistrat stoi na stanowisku, że nie było żadnych podstaw prawnych, by stwierdzić nieważność. Zwracał też uwagę, że taki sposób głosowania procedury planistycznej jest stosowany od 2003 roku. W tym czasie sądy administracyjne wielokrotnie badały uchwały planistyczne przy takiej samej formie głosowania i jej nie zakwestionowały. Stanowisko to poparła większość rady miasta, decydując pod koniec sierpnia o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

Rozstrzygnięcie uchylone

WSA w Białymstoku skargę gminy Białystok w czwartek (5.12) uwzględnił i rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody uchylił.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Leszczyński zwracał uwagę, że studium nie jest aktem prawa miejscowego (to tzw. akt kierownictwa wewnętrznego). Przesłankami decydującymi o nieważności takiej uchwały rady gminy są m.in. istotne naruszenia zasad i trybu sporządzania studium. Chodzi m.in. o sekwencję czynności, które muszą być podjęte (począwszy od uchwały o przestąpieniu do sporządzenia studium, aż do jego uchwalenia).

Sąd: stanowisko wojewody jest nieprawidłowe

- Nie każde zatem naruszenie trybu lub zasad powoduje nieważność studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tylko naruszenie istotne - mówił sędzia. - Stanowisko wojewody jest nieprawidłowe - tak ocenił argumentację prawników Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą bilansu opracowanego na potrzeby uchwalenia studium, przypomniał, że ta część dokumentacji zajmuje kilkanaście stron.

- Precyzyjnie, zgodnie z przepisami ustawy wszystkie czynności zostały podjęte i wykazane w formie wyliczeń, konkretnych analiz, ustalania konkretnych wariantów - mówił sędzia Leszczyński.

Sąd podobnie ocenił kwestię głosowania przez radę miasta uwag do studium. Sędzia Marek Leszczyński kilka razy powtórzył w uzasadnieniu, że zapotrzebowanie na tereny pod nową zabudowę w mieście jest większe niż tzw. chłonność terenów, które studium obejmuje.

Wyrok nieprawomocny

Wyrok nie jest prawomocny. Stronom niezadowolonym z rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na razie nie wiadomo, czy wojewoda złoży taką skargę. Będzie miał na to 30 dni po otrzymaniu wyroku WSA wraz z pisemnym uzasadnieniem.



źródło: PAP | red: zmj

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Sprawa zmiany nazwy ul. majora Szendzielarza "Łupaszki" w Białymstoku może mieć swój finał w sądzie

2.12.2019, 15:19

Część białostockich radnych chce, by o sprawie nazwy ul. majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki" zdecydował sąd. Jest już gotowy projekt uchwały w tej sprawie, przygotowany przez radnych Koalicji Obywatelskiej.


Przed sądem administracyjnym spór o studium zagospodarowania miasta

21.11.2019, 08:27

Przed miejscowym sądem administracyjnym zakończyło się w czwartek (21.11) postępowanie w sprawie skargi rady miasta na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego, który unieważnił uchwałę w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Białegostoku. Orzeczenie ma być wydane za dwa tygodnie.




Studio Radia Bialystok

studio

+48 85 744 22 22
studio@radio.bialystok.pl

ZNAJDŹ NAS





Kino "Świerkowa 1"!














źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok