Radio Białystok | Wiadomości | Komisja Europejska przyjęła projekt Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

Komisja Europejska przyjęła projekt Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027

7.12.2022, 12:38, akt. 13:11

To już pewne - około 1 mld 300 mln euro trafi do naszego regionu z unijnej kasy. Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny - Fundusze Europejskie dla Województwa Podlaskiego na lata 2021-27.

źródło: pexels.com
źródło: pexels.com

Program przyczyni się do dalszego wzrostu gospodarczego Podlaskiego. Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie, to m.in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja czy aktywizacja zawodowa i społeczna osób w trudnej sytuacji.

Komisja Europejska zaakceptowała program w środę, 7 grudnia, a pierwsze konkursy planowane są w pierwszym półroczu przyszłego roku.


Budżet programu jest o prawie 90 mln euro wyższy, niż w perspektywie 2014-2020. Tylko cztery regiony mają w nowej perspektywie większe budżety. To sukces. Sukces samorządu, polskiego rządu, który wspierał nas w negocjacjach i pracowników urzędu marszałkowskiego, zaangażowanych w przygotowanie tego programu – podkreślił marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.


Marszałek dodał, że program jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. 


Ma przede wszystkim służyć realizacji jej misji, która brzmi: Ambitne Podlaskie, ale także wizji rozwoju regionu w 2030 roku, określonej jako Podlaskie przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne – podkreślił Artur Kosicki.


Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP) był szeroko konsultowany z mieszkańcami. Od 25 listopada do 29 grudnia 2021 r. mogli oni zgłaszać uwagi do projektu. W trakcie konsultacji odbyły się również spotkania online, podczas których uczestnicy przedstawili swoje opinie na temat programu. 15 marca 2022 r. projekt został przesłany do KE i rozpoczęły się oficjalne konsultacje.


Pamiętajmy, że tak naprawdę beneficjentami tego programu będą mieszkańcy Podlaskiego. To oni skorzystają z inwestycji i różnych przedsięwzięć społecznych, które zostaną zrealizowane dzięki tym funduszom. Mogę obiecać, że jako zarząd dążyć będziemy do tego, żeby program efektywnie służył mieszkańcom i skutecznie wdrażał fundusze europejskie – powiedział marszałek.


Program FEdP zakłada pomoc unijną w wielu dziedzinach życia. Skorzystają z niej przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej i wielu innych beneficjentów.

FEdP podzielony jest na części, na które przyporządkowane zostały konkretne kwoty z funduszy europejskich. To:

  • Badania i innowacje (z wkładem UE 166,8 mln euro) – gdzie zaplanowano m.in. wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju, e-usług, cyberbezpieczeństwa, promocji podlaskiej gospodarki, usług doradczych dla firm oraz pomoc dla nowo powstałych przedsiębiorstw;
  • Region przyjazny środowisku (359 mln euro) – przewiduje wspieranie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE), działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, transformację regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, wsparcie gospodarki wodno-ściekowej czy działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury;
  • Lepiej skomunikowany region (147,1 mln euro) – obejmuje działania zwiększające mobilność regionalną, w szczególności poprzez budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, rozwój ciągów pieszo-rowerowych, a także rozwój pasażerskiego transportu zbiorowego;
  • Przestrzeń społeczna wysokiej jakości (127,3 mln euro) – będą to głównie inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i edukacyjną, społeczną, zdrowotną czy ochronę dziedzictwa kulturowego. Wspierane też będą inwestycje, służące rozwojowi turystyki w oparciu o m.in. walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe i lokalne produkty turystyczne;
  • Zrównoważony rozwój terytorialny (50 mln euro) – gdzie wsparcie będzie wdrażane z zastosowaniem instrumentów terytorialnych, takich jak: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) oraz inne instrumenty terytorialne (IIT), w szczególności programy rewitalizacji oraz partnerstwa strategiczne. Są tu przewidziane m.in. ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów i usług turystycznych, dziedzictwa kulturowego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000;
  • Zrównoważona mobilność miejska (40 mln euro) – pomoc skierowana będzie m.in. na zakup i modernizację niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego, wyposażenie dróg czy ulic w infrastrukturę służącą obsłudze tego transportu (np.: zatoki, podjazdy, zjazdy, pętle) czy wdrażanie inteligentnych systemów transportowych;
  • Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych (130 mln euro) – wsparcie zostanie przeznaczone na włączenie społeczne poprzez aktywizację osób bezrobotnych, osób młodych, a także na szkolenia czy działania z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy;
  • Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego (186,9 mln euro) – działania koncentrować się będą na wsparciu edukacji przedszkolnej, kształcenia zawodowego, aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pomocy osobom z niepełnosprawnościami, tworzeniu domów opieki, realizacji programów zdrowotnych;
  • Fundusze na rzecz rozwoju lokalnego (30 mln euro) – pomoc skierowana będzie do lokalnych społeczności w formie RLKS, w szczególności poprzez wspieranie edukacji przedszkolnej, małych szkół kształcenia ogólnego, integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych.
  • Wspieranie energii odnawialnej na potrzeby lokalnych społeczności (10 mln euro) – obejmuje produkcję energii i ciepła ze źródeł odnawialnych z przeznaczeniem dla lokalnych społeczności i na potrzeby własne mieszkańców. Realizowane będą tu projekty polegające na montażu OZE na budynkach mieszkalnych.

źródło: podlaskie.eu | red: bs

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z iOS

PRB
Aplikacja Polskiego Radia Białystok dla telefonów z Androidem

Przeczytaj, zanim skomentujesz

ZOBACZ TEŻ:


Artur Kosicki [wideo]

29.11.2022, 07:38

- W nowym budżecie, w nowych środkach europejskich będzie praktycznie około 80 mln euro więcej. Taką sytuacją mogą się poszczycić tylko cztery województwa w Polsce, w tym właśnie województwo podlaskie.


W Podlaskiem trwają Dni Otwarte Funduszy Europejskich

8.10.2022, 07:11

To okazja do tego, żeby przekonać się jak dużo projektów jest realizowanych dzięki dotacjom unijnym. W ten weekend w całej Polsce - także w naszym regionie - trwają Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

ZNAJDŹ NAS

REKLAMA
NieTeatr ADHD i inne cudowne zjawiska - spektakl Joanny Szczepkowskiej

REKLAMA
OiFP WIENIAWSKI PO MISTRZOWSKU

REKLAMA
OiFP DYPTYKfot. Sylwia Krassowska
REGION
31.01.2023, 15:46, akt. 1.02.2023, 16:03

Podlaskie - jest nas coraz mniej

źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok