Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Regulaminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Dostęp do informacji publicznych
RODOMajątek Spółki


Kapitał akcyjny spółki Radio Białystok S.A.


wynosi: 783 300,00 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych złotych). Kapitał akcyjny dzieli się na 7833 akcji imiennych o wartości nominalnej o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych). Wszystkie akcje objęte zostały przez Skarb Państwa. Kapitał akcyjny został pokryty gotówką w wysokości 179 200,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych), co stanowi 1792 akcje oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 604 100,00 zł (sześćset cztery tysiące sto złotych).

Majątek spółki Radio Białystok S.A.

(stan na 31.12.2018)

Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne - 122.377,68 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe - 5.375.283,17 zł
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 0,00 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) - 3.757.299,65 zł
urządzenia techniczne i maszyny - 1.510.428,46 zł
środki transportu - 102.557,99 zł
inne środki trwałe - 4.997,07 zł
Środki trwałe w budowie 0,00 zł

III. Należności długoterminowe 0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe 34.415,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 155.494,00 zł

Białystok, dn. 2019-07-18

Statystyka: Stronę odwiedziło 7792 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok