Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Inne
Sprawozdania roczne
Dostęp do informacji publicznych
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaMajątek Spółki


Majątek Spółki

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku
"Radio Białystok" Spółka Akcyjna

 

Majątek Spółki

Stan na 31.12.2022 r.

AKTYWA TRWAŁE

5 591 970,89

Wartości niematerialne i prawne

84 863,62

Rzeczowe aktywa trwałe

5 260 682,97

Należności długoterminowe

0,00

Inwestycje długoterminowe

34 415,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

212 009,30

AKTYWA OBROTOWE

3 907 789,38

Zapasy

87 032,37

Należności krótkoterminowe

510 250,35

Inwestycje krótkoterminowe

3 239 615,61

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

70 891,05

RAZEM AKTYWA

9 499 760,27

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

783 300,00

Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 r.

 

 

Białystok, dnia 28 czerwca 2023 r.

Statystyka: Stronę odwiedziło 16387 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok