Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Inne
Sprawozdania roczne
Dostęp do informacji publicznych
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaMajątek Spółki


Kapitał akcyjny spółki Radio Białystok S.A.


wynosi: 783 300,00 zł (siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych złotych). Kapitał akcyjny dzieli się na 7833 akcji imiennych o wartości nominalnej o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych). Wszystkie akcje objęte zostały przez Skarb Państwa. Kapitał akcyjny został pokryty gotówką w wysokości 179 200,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych), co stanowi 1792 akcje oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 604 100,00 zł (sześćset cztery tysiące sto złotych).

Majątek spółki Radio Białystok S.A.

(stan na 31.12.2021)

Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne - 42.014,29 zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe - 5.325.363,79 zł
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 0,00 zł
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej) - 3.401.264,53 zł
urządzenia techniczne i maszyny - 1.628.229,84 zł
środki transportu - 265.463,55 zł
inne środki trwałe - 30.405,87 zł
Środki trwałe w budowie 0,00 zł

III. Należności długoterminowe 0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe 34.415,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 219.825,30 zł

Białystok, dn. 2022-07-01

Statystyka: Stronę odwiedziło 6334 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok