Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Inne
Sprawozdania roczne
Dostęp do informacji publicznych
Zamówienia Publiczne
Regulaminy
Ogłoszenia
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaRODO


Inspektor Ochrony Danych

Andrzej Rybus-Tołłoczko

15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1
tel. +48 (85) 7456 210
e-mail: iod@radio.bialystok.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna w likwidacji (zwane dalej: "Radiem" lub "Administratorem") z siedzibą w Białymstoku, ul. Świerkowa 1 identyfikujące się numerami NIP: 542-00-03-367, REGON: 050252837, KRS: 0000037873.
2. Radio chroni dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@radio.bialystok.pl.
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@radio.bialystok.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich
1. Jako administrator danych osobowych Radio odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji patronatu medialnego, koncertu życzeń, realizacji audycji wyborczych, wysyłki newslettera, marketingu bezpośredniego.
3. Zgodnie z polityką, Radio zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów i zwraca się do klientów o podanie danych osobowych jedynie gdy jest to absolutnie konieczne.
4. Radio decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak będą wykorzystywane dane osobowe.

Skąd mamy Pani/Pana dane
Otrzymaliśmy je od Ciebie różnymi kanałami komunikacyjnymi w zależności od rodzaju współpracy m.in.: za pośrednictwem formularza lub poczty elektronicznej.
Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ:
wyraziłeś nam na to zgodę w celu świadczenia usługi związanej z realizacją patronatu medialnego, koncertu życzeń, realizacji audycji wyborczych, wysyłki newslettera, marketingu bezpośredniego. Twoje dane przetwarzamy również na cele podatkowe i rachunkowe, bo jest to wymagane przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane
Przechowujemy Twoje dane w zależności od celu przez określony czas:
W celu świadczenia usługi do momentu upływu przedawnienia roszczeń lub do wycofania zgody.
W celu związanym z marketingiem bezpośrednim do momentu wycofania zgody.
W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
Pliki cookies, Adres IP i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych.
W związku z możliwością świadczenia usług drogą elektroniczną Radio może gromadzić dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies i piksele śledzące.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe
Radio może udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu o ile jest to zgodne z wyrażoną przez Ciebie zgodą lub opiera się o usprawiedliwiony interes administratora. Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji.

Postanowienia końcowe
Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
1. Dostępu do danych;
2. Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
3. Żądania usunięcia danych;
4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Statystyka: Stronę odwiedziło 14692 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl

Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok