Biuletyn informacji publicznej

Spółka
Dane teleadresowe
Struktura organizacyjna
Statut
Regulamin organizacyjny
Majątek Spółki
Przedmiot działalności
Władze
Zarząd
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Akty prawne
Ustawy i rozporządzenia
Inne
Regulaminy
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia
Dostęp do informacji publicznych
RODO
Informacje dla AkcjonariuszaRODO


Inspektor Ochrony Danych

Andrzej Rybus-Tołłoczko

15-328 Białystok, ul. Świerkowa 1
tel. +48 (85) 7456 210
e-mail: iod@radio.bialystok.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne
1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "RADIO BIAŁYSTOK" Spółka Akcyjna (zwane dalej: "Radiem" lub "Administratorem") z siedzibą w Białymstoku, ul. Świerkowa 1 identyfikujące się numerami NIP: 542-00-03-367, REGON: 050252837, KRS: 0000037873.
2. Radio chroni dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świerkowa 1, 15-328 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@radio.bialystok.pl.
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@radio.bialystok.pl.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich?
1. Jako administrator danych osobowych Radio odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji patronatu medialnego, koncertu życzeń, realizacji audycji wyborczych, wysyłki newslettera, marketingu bezpośredniego.
3. Zgodnie z polityką, Radio zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów i zwraca się do klientów o podanie danych osobowych jedynie gdy jest to absolutnie konieczne.
4. Radio decyduje o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli jak będą wykorzystywane dane osobowe.

Skąd mamy Pani/Pana dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie różnymi kanałami komunikacyjnymi w zależności od rodzaju współpracy m.in.: za pośrednictwem formularza lub poczty elektronicznej.
Przetwarzamy Twoje dane, ponieważ:
wyraziłeś nam na to zgodę w celu świadczenia usługi związanej z realizacją patronatu medialnego, koncertu życzeń, realizacji audycji wyborczych, wysyłki newslettera, marketingu bezpośredniego. Twoje dane przetwarzamy również na cele podatkowe i rachunkowe, bo jest to wymagane przepisami prawa.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Przechowujemy Twoje dane w zależności od celu przez określony czas:
W celu świadczenia usługi ? do momentu upływu przedawnienia roszczeń lub do wycofania zgody.
W celu związanym z marketingiem bezpośrednim ? do momentu wycofania zgody.
W celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.
Pliki cookies, Adres IP i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych.
W związku z możliwością świadczenia usług drogą elektroniczną Radio może gromadzić dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies i piksele śledzące.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Radio może udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu o ile jest to zgodne z wyrażoną przez Ciebie zgodą lub opiera się o usprawiedliwiony interes administratora. Nie podejmujemy wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania informacji.

Postanowienia końcowe
Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
1. Dostępu do danych;
2. Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
3. Żądania usunięcia danych;
4. Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
5. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

Statystyka: Stronę odwiedziło 12863 użytkowników.


źródło: www.radio.bialystok.pl​


Białystok FM 99,4 Łomża FM 87,9 Suwałki FM 98,6 Siemiatycze FM 104,1 Białowieża FM 89,4 178,352 MHz (k.5C) DAB+

Copyright © Polskie Radio Białystok